Sơ đồ lắp đặt khớp giãn nỡ inox

Đăng vào 05/02/2022 lúc 15:17
1- QUY TRÌNH LẮP ĐẶT : KHỚP GIÃN NỞ INOX - KHỚP CO GIÃN INOX - KHỚP CO GIÃN NHIỆT